สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA705:
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง (Act to Re-accreditation) ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม Zoom
รุ่น 4
วันที่อบรม: 09 มิ.ย. 2565    - ถึง -    10 มิ.ย. 2565
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 80 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 0 คน
ค่าลงทะเบียน 3000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 มี.ค. 2565    - ถึง -    25 พ.ค. 2565


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
อ.ผ่องพรรณ จันธนสมบัติ
อ.กนกรัตน์ แสงอำไพ
ภก.สงกรานต์ มีชูนึก
อ.นันธิดา พันธุศาสตร์สถานที่อบรม:
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง และจะหมดอายุการรับรองภายใน 6 เดือน – 3 ปีข้างหน้า
2. สมัครเป็นทีมเข้าอบรม จำนวน 6 - 8 คน ต่อโรงพยาบาล ประกอบด้วย : ผู้อำนวยการ (CEO), ประธาน PCT, เลขาทีม (เช่น PCT, RM, IC, ระบบยา), QMR (หัวหน้าศูนย์คุณภาพ)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. เข้าใจแนวคิด เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยได้
2. เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนด การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์การดำเนินงานของโรงพยาบาล และสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาได้
3. เข้าใจมาตรฐานระบบบริหารความเสี่ยงใหม่ และสามารถเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทะเบียนการจัดการความเสี่ยงได้
4. สามารถเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากการทบทวน วิเคราะห์หาสาเหตุต้นตอของความเสี่ยง เพื่อนำสู่การป้องกัน แก้ไขได้อย่างเป็นระบบ
5. มีความเข้าใจหลักการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ และสามารถนำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ได้

เนื้อหา
1. แนวคิดและเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพของทีมนำทางคลินิก (Easy Quality for CLT/PCT)
2. การวัดผลการดำเนินงานขององค์กร (Performance Measurement) และการใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลงานขององค์กร
3. มาตรฐานฉบับที่ 4 : ระบบบริหารความเสี่ยงและการใช้ประโยชน์จากทะเบียนการจัดการความเสี่ยง (New HA Standards : Risk management through risk register)
4. จากข้อเสนอแนะการเยี่ยมสำรวจสู่การปฏิบัติ (From Recommend to action)

ยังไม่เปิดรับสมัคร