สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
PT047:
เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายด้วยระบบ membership
รุ่น 1
วันที่อบรม: 01 ต.ค. 2564    - ถึง -    30 ก.ย. 2565
ระยะเวลาการอบรม 365 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 0 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 0 คน
ค่าลงทะเบียน 20000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ย. 2564    - ถึง -    15 ธ.ค. 2564


ราคานี้รวม

วิทยากร:
รายละเอียดตามกิจกรรม

Link จดหมายตอบรับ:
0


สถานที่อบรม:
รายละเอียดตามกิจกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 10 จังหวัด/เครือข่าย ที่สมัครใจชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 20,000 บาท ต่อปี โดยเครือข่ายตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ทั้งนี้ขอให้มีผู้รับผิดชอบเป็นผู้จัดการเครือข่าย และมีทีมพี่เลี้ยงคุณภาพที่สามารถทำหน้าที่เป็นแกนนำในการพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายอย่างน้อย 10 คน/จังหวัด
2.เครือข่ายจังหวัดควรมีโรงพยาบาลในจังหวัด สมัครเป็นสมาชิกและเข้าร่วมโครงการ NRLS, หรือTHIP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลในจังหวัด


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1.ทดลองรูปแบบสมาชิกการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลด้วยระบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลที่ทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายทุกประเภทที่มีเป้าหมายเดียวกัน
2.สร้างความเข้มแข็งของพี่เลี้ยงคุณภาพในพื้นที่ให้มีความรู้และศักยภาพสามารถส่งเสริมและกระตุ้นกระบวนการพัฒนาคุณภาพระหว่างโรงพยาบาลและประชาชน
3.สถานพยาบาลในเครือข่ายสามารถใช้เครื่องมือคุณภาพได้แก่ NRLS, THIP อย่างบูรณาการสามารถนำไปใช้ประโยชน์และอยู่ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


เนื้อหา
กิจกรรมที่เครือข่ายร่วมกำหนดเป้าหมายกับ สรพ. โดย สรพ.บริหารจัดการดังนี้ 1.การอบรมเพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงานเครือข่าย (Shared Vision) On Line เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์โครงการฯ กำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของเครือข่าย
2.การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะพี่เลี้ยงคุณภาพหรือแกนนำคุณภาพของจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง ตามเป้าหมายของการพัฒนาในแต่ละเครือข่าย
3.การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และแนวคิดคุณภาพสำหรับบุคลากรสถานพยาบาลในเครือข่าย จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 On Site ทั้งนี้ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
4.การเยี่ยมให้คำปรึกษา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ฝึกอบรมในสถานที่ของโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในเครือข่าย จำนวน 2 manday ทั้งนี้ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
5.การอบรมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานระหว่างเครือข่ายทั่วประเทศ (Shared & Learn Good Practice) จำนวน 1 ครั้ง
สิทธิประโยชน์ที่เครือข่ายจะได้รับจากการเป็นสมาชิก 1.แกนนำของเครือข่ายที่ได้รับคัดเลื่อกจากเครือข่ายจะได้รับสิทธิเข้าอบรมหลักสูตร E-learning ของสรพ.จำนวน 1 หลักสูตร จำนวน 5 Account สามารถเรียนได้ในระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้เครือข่ายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียน E- learning
2.โรงพยาบาลในเครือข่ายที่สมัครเข้าร่วม THIP, NRLS จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้และแนวคิดคุณภาพตามที่โครงการกำหนด เช่นการใช้ประโยชน์จาก NRLS ระบบบริหารความเสี่ยง
3.ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับเครือข่ายสมาชิก ได้แก่หนังสือมาตรฐาน HA ฉบับที่ 4 จำนวน 2 เล่ม หนังสือเรียงร้อยและตกผลึกแนวคิดคุณภาพฐานของการสร้างความไว้วางใจ จำนวน 2 เล่ม หนังสือ Patient and Personnel SAFETY 2021 จำนวน 2 เล่ม และ ของที่ระลึกพิเศษของสรพ. ได้แก่ กระเป๋าเอกสารของสถาบันฯ 4.อื่นๆ ตามสถาบันพิจารณา


สมัครได้เฉพาะโรงพยาบาลที่มีรายชื่อด้านล่างนี้เท่านั้น
หากโรงพยาบาลของท่านไม่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว ทางสถาบันขออนุญาติไม่รับพิจารณาการสมัคร


รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนแล้ว จ่ายเงินแล้ว ที่นั่งเหลือ
ระยอง 0 0 50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 50
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 0 0 50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 1 0 49
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 0 0 50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 0 0 50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 0 0 50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 0 0 50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 0 0 50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 0 0 50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 0 0 50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 0 0 50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 0 0 50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 0 0 50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 0 0 50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 0 0 50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 0 0 50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 0 0 50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 0 0 50