สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
ST005:
มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเต็ล จังหวัดนนทบุรี
รุ่น 1
วันที่อบรม: 18 ธ.ค. 2564    - ถึง -    19 ธ.ค. 2564
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 50 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 7 คน
ค่าลงทะเบียน 4500 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
26 ต.ค. 2564    - ถึง -    11 ธ.ค. 2564


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง

วิทยากร:
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์
นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ


Link จดหมายตอบรับ:
***ดาวน์โหลดจดหมายตอบรับการฝึกอบรม ได้ที่ www.ha.or.th/TH/FileDownload/จดหมายตอบรับการฝึกอบรม


สถานที่อบรม:
โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตริช คอนเวนชั่น โฮเทล

แผนที่:

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในสถานพยาบาล ที่ต้องการเรียนรู้และนำมาตรฐานไปใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน หรือผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 2. เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานส่วนที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
3. เข้าใจแนวทางในการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ


เนื้อหา
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 2. ประเด็นสำคัญในการปรับปรุงมาตรฐาน0และการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพฉบับที่ 5
3. แนวทางในการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ