สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA609:
การบริหารระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (Hospital Information Management) ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 รุ่นที่ 2 ผ่านโปรแกรม Zoom
รุ่น 2
วันที่อบรม: 29 มิ.ย. 2565    - ถึง -    30 มิ.ย. 2565
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 80 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 0 คน
ค่าลงทะเบียน 3000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 มี.ค. 2565    - ถึง -    14 มิ.ย. 2565


ราคานี้รวม

วิทยากร:
อ.โกเมธ นาควรรณกิจ อ.อกนิษฐ์ ธีระอรรถ
นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์
ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
สถานที่อบรม:
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
***ดาวน์โหลดจดหมายตอบรับการฝึกอบรม ได้ที่ www.ha.or.th/TH/FileDownload/จดหมายตอบรับการฝึกอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. ผู้ดูแลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล 2. คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. เข้าใจมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ Information Management และสามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาล 2. สามารถวางแผนและดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาลให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการและผู้ให้บริการได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ
4. ในการให้บริการ บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล
5. มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม


เนื้อหา
1. แนวคิดการพัฒนาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล 2. การวิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (Hardware, Software, People ware, Data)
4. การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ
5. การรวบรวม การจัดเก็บ และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
6. การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ


ยังไม่เปิดรับสมัคร