สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA501:
การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation) ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม ZOOM
รุ่น 1
วันที่อบรม: 26 ม.ค. 2565    - ถึง -    28 ม.ค. 2565
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 80 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 0 คน
ค่าลงทะเบียน 4500 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564    - ถึง -    31 ธ.ค. 2564


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
อ.เรวดี ศิรินคร,
รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา,
นพ.สุรพร ก้อนทอง ,
ว่าที่ พ.ต.อ.กฤติชาติ กำจรปรีชา,
นพ.ชาญณรงค์ รุจิระชาติกุล
สถานที่อบรม:
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

***ดาวน์โหลดจดหมายตอบรับการฝึกอบรม ได้ที่ www.ha.or.th/TH/FileDownload/จดหมายตอบรับการฝึกอบรม


เอกสารประกอบการอบรม
1. จม.ตอบรับการอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1.ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ HA201 หรือ EL002 มาก่อน
2.ควรส่งเป็นทีม อย่างน้อยรพ.ละ 3 ท่าน ประกอบด้วยแพทย์/ทันตแพทย์ หรือเภสัชกร พยาบาล
3.เป็นผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล และมีประสบการณ์การทำงานคุณภาพ
(เพื่อประโยชน์ขององค์กร กรุณาส่งผู้เข้าอบรมเป็นทีมและมีประสบการณ์การทำงานคุณภาพ)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. เข้าใจแนวคิดพื้นฐาน และ ประโยชน์ของมาตรฐาน การนำมาตรฐาน HA สู่การปฏิบัติ
2. เรียนรู้คุณค่า และประโยชน์จาก Hospital Profile
3. เข้าใจมาตรฐาน การถอดรหัสมาตรฐาน และ การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ ผ่านการประยุกต์ใช้ 3C- PDSA
4. เรียนรู้การประยุกต์ใช้มาตรฐานตอนที่ 1 (Standard Part I) ในระดับหน่วยงาน
5. เรียนรู้การใช้ประยุกต์ใช้มาตรฐานตอนที่ 3 ผ่านการรับรู้ประสบการณ์ผู้ป่วย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย (Standard Part III & 2P Experience)
6. เข้าใจกระบวนการประเมินตนเอง การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) อย่างเรียบง่าย และ การประเมิน/วิเคราะห์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR Evaluation)

เนื้อหา
1.แนวคิดคุณภาพ และการนำมาตรฐาน HA สู่การปฏิบัติ
2.เรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ Hospital Profile รวมทั้งการประยุกต์ใช้ Hospital Profile ในระดับหน่วยงาน
3.การถอดรหัสมาตรฐาน HA และการนำมาตรฐาน HA ตอนที่ I, II, III สู่การปฏิบัติ ผ่านการประยุกต์ใช้ 3C-PDSA
4.การนำเป้าหมายความปลอดภัยสู่การปฏิบัติ โดยบูรณาการกับเครื่องมือคุณภาพ (SIMPLE & Various Quality Tools)
5.การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) อย่างเรียบง่าย และ การประเมินการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR Evaluation)