สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
CV005:
การเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Adjusted Survey & Virtual Survey) ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2564
รุ่น 1
วันที่อบรม: 14 ต.ค. 2564    - ถึง -    15 ต.ค. 2564
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 200 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 95 คน
ค่าลงทะเบียน 3000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
21 ก.ย. 2564    - ถึง -    13 ต.ค. 2564


ราคานี้รวม

วิทยากร:
อ.เรวดี ศิรินคร
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
นพ.ทรนง พิลาลัย
ภก.สงกรานต์ มีชูนึก
อ.สุภาเพ็ญ ศรีสดใส
อ.รัชดาภรณ์ ทุมมาสุทธิ์
อ.โกเมธ นาควรรณกิจ
สถานที่อบรม:
ออนไลน์ผ่าน Zoom
***ดาวน์โหลดจดหมายตอบรับการฝึกอบรม ได้ที่ www.ha.or.th/TH/FileDownload/จดหมายตอบรับการฝึกอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
มีประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพ ควรสมัครเป็นทีม ประกอบด้วย : ทีมนำระดับสูง(SLT),ทีมนำทางคลินิค PCT, คณะกรรมการต่างๆ เช่น ENV HRD และทีม QMR (หัวหน้าศูนย์คุณภาพ)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน HA และสามารถบูรณาการเครื่องมือคุณภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปประเด็นการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพที่สำคัญ นำสู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงได้
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเตรียมพร้อมเพื่อรับการเยี่ยมสำรวจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการเข้าเยี่ยมสำรวจลดรูปผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Adjusted Survey) และการประชุมออนไลน์ และการเยี่ยมสำรวจเสมือนจริง (Virtual Survey) ได้

เนื้อหา
1.แนวคิดและหลักการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA
2.การทำความเข้าใจบริบทผ่าน Hospital Profile
3.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยด้วย PCT/CLT
4. แนวทางการการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับทีมนำ/ทีมยุทธศาสตร์ ,ทีม RM, ทีม ENV
5.การจัดการเตรียมความรับการเยี่ยมสำรวจ

หมดเขตการรับสมัคร