สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL013:
e-learning STEP 2 การทำ Service Profile การพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานที่เข้มแข็ง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
รุ่น 1
วันที่อบรม: 01 ต.ค. 2564    - ถึง -    30 ก.ย. 2565
ระยะเวลาการอบรม 365 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 1000 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 0 คน
ค่าลงทะเบียน 1399 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564    - ถึง -    30 ก.ย. 2565


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
อ.รัชดาภรณ์ ทุมมาสุทธิ์
สถานที่อบรม:
https://halearningonline.ha.or.th/

ดาวน์โหลดจดหมายการอบรมได้ที่ www.ha.or.th/TH/FileDownload/จดหมายตอบรับการฝึกอบรม


เอกสารประกอบการอบรม
1. คู่มือการใช้งานเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
• แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์งานพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
• มีอีเมล์ address เป็นของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัว
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเตรียมสำหรับเรียน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 เป็นต้นไป, Windows XP คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกว่า, หน่วยความจำ 1G หรือดีกว่า บราวเซอร์: Internet Explorer 6 หรือดีกว่า (แนะนำ), Google Chrome, Safari อินเตอร์เน็ตที่ใช้ : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพในระดับหน่วยงาน
2. สามารถจัดทำ Service Profile ได้อย่างเป็นรูปธรรม

เนื้อหา
1. Service Profile คืออะไร Service Profile คืออะไร

2. ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพในระดับหน่วยงาน

3. การทำ Service Profile ขั้นตอนที่ 1 กำหนด Purpose
1.1 สิ่งที่ใช้ในพิจารณาก่อนกำหนด Purpose

4. การทำ Service Profile ขั้นตอนที่ 1 กำหนด Purpose
1.2 กำหนด Purpose ด้วยข้อความที่สะท้อนคุณภาพ

5. การทำ Service Profile ขั้นตอนที่ 2 กำหนด Process

6. การทำ Service Profile ขั้นตอนที่ 3กำหนด Performance

7. สรุปรวมทุกขั้นตอนการทำการทำ Service Profile

8. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การทำ Service Profileยังไม่เปิดรับสมัคร